ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

‘Aanbestedingswet 2016, de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement (ARW 2016)’

Inleiding

De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit zijn met ingang van 2016 in werking getreden. In het besluit wordt een aantal zaken geregeld uit de aanbestedingswet, zoals het verplicht gebruik van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016. Het ARW 2016 vervangt het ARW 2012 en is op grond van de Aanbestedingswet aangewezen als richtsnoer voor nationale aanbestedingen voor Werken.

Van groot belang is dat het proportionaliteitsbeginsel (Gids proportionaliteit) ook ziet op de contractvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld een bestek. Bij de beoordeling of een aanvullende contractsvoorwaarde in een redelijke verhouding staat tot de opdracht kan onder meer meespelen of het risico is neergelegd bij de partij die dat risico het best kan beheersen, of het risico voorzienbaar en verzekerbaar is, of de bepaling gebruikelijk is etc. Zeker vermeldenswaard is dat wanneer er voor een bepaalde overeenkomst algemene voorwaarden bestaan welke bouwbreed zijn vastgesteld, zoals de UAV 2012 en de UAVgc-2005, deze in beginsel integraal moeten worden toegepast. Alleen voor zover de aanbestedende dienst dat kan motiveren, kan van deze voorwaarden in bouwcontracten zoals bestekken worden afgeweken.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

 Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inzicht te hebben in de actuele wet- en regelgeving omtrent aanbesteden/inkopen;
 • inhoudelijk bekend te zijn met de verschillen tussen oude en hedendaagse aanbestedingsreglementen;
 • kennis te hebben hoe een opdrachtgever moet/mag aanbesteden;
 • de opdrachtgever/aanbesteder kunnen adviseren en assisteren aangaande het aanbesteden.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • wijzigingen in aanbestedingsregelgeving;
 • soorten opdrachtgevers;
 • taken en procesverantwoordelijkheden;
 • bouwproces, contractvormen;
 • overwegingen bij keuze contractvorm;
 • het aanbesteden (selecteren en contracteren);
 • de aanbestedingsmarkt;
 • aanbestedings spelregels;
 • wijzen van aanbesteden;
 • gids proportionaliteit;
 • gunningscriteria;
 • aanbesteden in stappen;
 • overeenkomsten;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • dinsdag 15 februari 2022 (week 7);
 • dinsdag 18 mei 2021 (week 20);
 • dinsdag 19 oktober 2021 (week 42).

  Cursuskosten

  De kosten voor deze cursus zijn € 479,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

  Korting

  Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

  Aanmelding

  Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

  Vervolg(cursus) mogelijkheden

  Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

  Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

  Deze cursus is:

  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
  • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

  Erkenning

  Deze cursus is erkend door:

  • PM.

  Meer informatie

  Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 


  Opbellen
  Info