ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagdeelcursus (middag)

 

‘Aansprakelijkheid in de bouw’

Inleiding

De bouw kent een variëteit aan contracten. Contracten dienen onder meer om vast te leggen welke (bouw)partij verantwoordelijk is voor welke (onder)delen in het betreffende bouwproject. Met verantwoordelijkheid komt ook aansprakelijkheid. De risicoverdeling tussen partijen is een belangrijk onderwerp dat vóór de totstandkoming van de overeenkomst moet worden besproken. Een goed gesprek is later vaak 'wat moeilijker'. Naast de 'gewone' aansprakelijkheid is er meestal ook sprake van overeengekomen garanties en waarborgen. En alsof dat nog niet gecompliceerd genoeg is, is er in het geval van de koop- /aannemingsovereenkomst sprake van 'achterliggende' overeenkomsten. In de koop- /aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten tussen de ondernemer (verkoper) en de verkrijger (koper) geregeld. Echter voordat de ondernemer zijn bouwproject kan aanbieden aan de koper(s) heeft hij al een architect voor het ontwerp en een aannemer voor de uitvoering gecontracteerd. Die hebben op hun beurt veelal ook weer gecontracteerd voor delen van hun werk. 

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp. Door middel van deze cursus bent u weer geheel op de hoogte van alle do’s en don’t’s.

Online variant o.a. in verband met COVID-19 

Deze cursus kan ook via Microsoft Teams worden afgenomen in 1 ochtend, in overleg te bepalen, van 8.30-12.00 uur. Docent H.H.M. (Henny) Miltenburg. Cursuskosten € 300,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • overheidsinstellingen;
 • architecten- en ingenieursbureaus;
 • bouwbedrijven, aannemers en installateurs;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars, gebouwbeheerders, eigenaren van bedrijfspanden;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een 'goede' beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • kennis te hebben over het verschil tussen aansprakelijkheid, garanties, waarborgen en de bijbehorende termijnen bij koop- /aanneming en UAV 2012;
 • inzicht te hebben verkregen in de contractuele aansprakelijkheid bij de verschillende partijen inzake de besproken bouwcontracten;
 • te weten wanneer aansprakelijkheid kan volgen uit een niet-contractuele relatie;
 • te weten wat de rol is van de waarborgende instelling;
 • te weten wat consumentenrechtsbescherming inhoudt;
 • kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.

Studielast

Men hoeft geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

Het praktijkboek "Aansprakelijkheid in de bouw", (tweede druk, 2013) door mr. B.E. Hertstein dient als naslagwerk bij deze cursus.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • Wat is er sinds het einde van het GIW tijdperk gebeurd met de koop- /aannemingsovereenkomst en de 'aangesloten organisaties'?;
 • Hoe verhoudt zich het bestek als onderdeel van de overeenkomst tussen de ondernemer en de aannemer met de Technische Omschrijving die onderdeel is van de koop- /aannemingsovereenkomst tussen de ondernemer en de koper(s)?;
 • Wat voor rol speelt de bestekschrijver en/of de aannemer hierin?;
 • Wat is de relatie tussen de architect en de koper(s) als tijdens de bouw blijkt dat bijvoorbeeld een wijziging in de gevel noodzakelijk is en de koper(s) geen genoegen willen nemen met deze wijziging?;
 • Kan er 'back to back' worden gecontracteerd of is dat vanwege afwijkende regels tussen de model koop- /aannemingsovereenkomst en de UAV 2012 inzake aansprakelijkheid en garanties sowieso niet mogelijk of verstandig?;
 • Is de rol van de (hoofd)aannemer ten opzichte van diens onderaannemer(s) bij koop- /aannemingsovereenkomsten wezenlijk anders dan in een UAV 2012 situatie?;
 • tips en trucs.

Docente

De docente die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docente is:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers.

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een middaglesdag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met een koffie- en theepauze. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • donderdag 24 maart 2022 (middag) (week 12);
 • donderdag 23 juni 2022 (middag) (week 25);
 • donderdag 24 november 2022 (middag) (week 47).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 334,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het praktijkboek "Aansprakelijkheid in de bouw". Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden  Aspectibus" van toepassing. 

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 of 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info