ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagdeelcursus (middag)

    ‘Actualiteiten aanpak leegstand en flexibel gebruik’

Inleiding

Uit recente metingen blijkt dat de leegstand in Nederlandse kantoor- en winkelpanden nog steeds toeneemt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op dit moment in de wetgeving en jurisprudentie verschillende ontwikkelingen gaande zijn met betrekking tot de aanpak van deze leegstand. Tijdens de cursus zullen de drie belangrijkste ontwikkelingen worden besproken.

De eerste ontwikkeling betreft een door de ministerraad op 31 oktober 2013 genomen ontwerpbesluit, waarmee het in de toekomst gemakkelijker wordt om leegstaande panden, al dan niet tijdelijk, te gaan gebruiken in afwijking van de geldende bestemming. Hiermee wordt beoogd de leegstand in bijvoorbeeld kantoor- of winkelpanden aan te pakken door flexibeler met de gebruiksmogelijkheden om te gaan.

De tweede ontwikkeling doet zich voor in de rechtspraak en ziet op de terughoudendheid van de rechter bij de beoordeling van de vraag in hoeverre de leegstand in een gebied reden kan zijn om een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe kantoor- of detailhandelsfunctie, te vernietigen.

De derde ontwikkeling betreft de door de wetgever ingestelde “Ladder Duurzame Verstedelijking”, waaraan nieuwe stedelijke ontwikkelingen sinds enige tijd moeten worden getoetst, onder andere om onnodige nieuwbouw te voorkomen.  

Om de invoering van deze ontwikkelingen binnen uw organisatie snel en effectief te laten verlopen, wordt deze cursus georganiseerd. Tijdens deze cursus van een halve dag raakt u volledig vertrouwd met de actualiteiten omtrent de aanpak van leegstand.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • overheidsinstellingen;
 • architecten- en ingenieursbureaus;
 • bouwbedrijven, aannemers en installateurs;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars, Vereniging van Eigenaren (VvE), consumenten, gebouwbeheerders, eigenaren van bedrijfspanden;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • geïntroduceerd te zijn in de aanstaande wijzigingen in de huidige wet- en regelgeving in het bestuursrecht met betrekking tot het flexibel gebruiken van gebouwen;
 • te herkennen in welke situaties een functiewijziging mogelijk is;
 • globaal kennis te hebben van de verschillende instrumenten om van het bestemde gebruik af te kunnen wijken;
 • onderscheid te kunnen maken tussen tijdelijk afwijkend gebruik en meer permanent afwijkend gebruik;
 • op de hoogte te zijn van de wijze waarop rechters de eventuele leegstand in een gebied mee laten wegen in de beoordeling van nieuwe plannen;
 • kennis te hebben van de voorwaarden die de wetgever aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen stelt;
 • kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.

Studielast

Men hoeft geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • korte schets problematiek;
 • bespreken inhoud wetswijziging verruiming (tijdelijk) afwijkend gebruik;
 • overzicht verschillende mogelijkheden/procedures afwijken geldende bestemming;
 • overzicht actuele jurisprudentie leegstand,  (o.a) criterium  “duurzame ontwrichting voorzieningenniveau”;
 • begrip “nieuwe stedelijke ontwikkeling”;
 • toetsingskader ladder duurzame verstedelijking;
 • tips en trucs.

Docente

De docente die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docente is:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een middaglesdag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met een koffie- en theepauze. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • donderdag 20 januari 2022 (middag) (week 3);
 • donderdag 21 april 2022 (middag) (week 16);
 • donderdag 22 september 2022 (middag) (week 38).

   Cursuskosten

  De kosten voor deze cursus zijn € 258,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden  Aspectibus" van toepassing. 

  Korting

  Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

  Aanmelding

  Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

  Vervolg(cursus) mogelijkheden

  Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

  Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

  Deze cursus is:

  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
  • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging van Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

  Erkenning

  Deze cursus is erkend door:

  • PM.

  Meer informatie

  Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 of 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar.


  Opbellen
  Info