ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

 ‘Beginselen van het faillissementsrecht’ en

‘Vennootschaps- en ondernemingsrecht'

Inleiding

Deze dagcursus is een combinatie van de dagdeelcursussen ‘Beginselen van het faillissementsrecht' en ‘Vennootschaps- en ondernemingsrecht'.

Online variant o.a. in verband met COVID-19

Deze cursus kan ook via Microsoft Teams worden afgenomen in 2 ochtenden, in   overleg te bepalen, van 8.30-12.00 uur. Docent H.H.M. (Henny) Miltenburg. Cursuskosten € 444,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen, kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

ochtend

 • kennis te hebben over wanneer een bedrijf in staat van faillissement wordt verklaard;
 • op de hoogte te zijn van de rechten die u als schuldeiser heeft;
 • te weten hoe u ervoor zorgt dat deze rechten worden gerespecteerd;
 • te handelen naar lopende overeenkomsten die tussen u en de failliet zijn gesloten;
 • inzicht te hebben over aansprakelijkheden bij een faillissement;
 • inhoudelijk bekend te zijn over hoe ze ontstaan en vooral, hoe kunnen ze worden voorkomen.

 middag

 • wegwijs te zijn gemaakt in de "oude" en de huidige wetgeving (o.a. het nieuwe bv-recht);
 • bepaalde zaken te kunnen signaleren, bijvoorbeeld of uw wederpartij bevoegd is de betreffende overeenkomst te sluiten;
 • het verschil kunnen duiden tussen vennootschapsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid.

Studielast

Men hoeft geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docenten.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud globaal

ochtend

 • In dit deel zal allereerst worden besproken wat er gebeurt wanneer een bedrijf in staat van faillissement wordt verklaard. Daarnaast zal worden ingegaan op de rechten die u als schuldeiser heeft en hoe u ervoor zorgt dat deze rechten worden gerespecteerd. Ook zal gekeken worden naar lopende overeenkomsten die tussen u en de failliet zijn gesloten, wat gebeurt er met deze overeenkomsten? Daarnaast zal worden ingegaan op de mogelijke aansprakelijkheden bij een faillissement. Hoe kunnen ze ontstaan en vooral, hoe kunnen ze worden voorkomen;
 • tips en trucs.

 middag

 • privaatrecht en het ondernemingsrecht;
 • de werking van vennootschappen;
 • de rechtsverhoudingen tussen de vennoten;
 • een vennootschap als organisatievorm;
 • het doel van een vennootschap;
 • vennootschap als ondernemingsvorm;
 • vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap: tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap);
 • vennootschap met rechtspersoonlijkheid (vennootschap onder firma (V.O.F.), naamloze vennootschap (NV) etc.);
 • het nieuwe bv-recht (flex-bv);
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers.

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 10 maart 2022 (week 10);
 • donderdag 9 juni 2022 (week 23);
 • donderdag 10 november 2022 (week 45).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 493,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

 Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 of 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 


Opbellen
Info