ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagdeelcursus (ochtend)

 ‘Beginselen van het faillissementsrecht’

Inleiding

Vooral in de handel en de bouwnijverheid gaan er veel ondernemingen over de kop. Om er voor te zorgen dat u weet wat u bij een faillissement van één van uw zakenpartners kan verwachten, wordt de ‘Dagdeelcursus Beginselen van het faillissementsrecht’ georganiseerd.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • kennis te hebben over wanneer een bedrijf in staat van faillissement wordt verklaard;
 • op de hoogte te zijn van de rechten die u als schuldeiser heeft;
 • te weten hoe u ervoor zorgt dat deze rechten worden gerespecteerd;
 • te handelen naar lopende overeenkomsten die tussen u en de failliet zijn gesloten;
 • inzicht te hebben over aansprakelijkheden bij een faillissement;
 • inhoudelijk bekend te zijn over hoe ze ontstaan en vooral, hoe kunnen ze worden voorkomen. 

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

In deze cursus zal allereerst worden besproken wat er gebeurt wanneer een bedrijf in staat van faillissement wordt verklaard. Daarnaast zal worden ingegaan op de rechten die u als schuldeiser heeft en hoe u ervoor zorgt dat deze rechten worden gerespecteerd. Ook zal gekeken worden naar lopende overeenkomsten die tussen u en de failliet zijn gesloten, wat gebeurt er met deze overeenkomsten? Daarnaast zal worden ingegaan op de mogelijke aansprakelijkheden bij een faillissement. Hoe kunnen ze ontstaan en vooral, hoe kunnen ze worden voorkomen?

Docente

De docente die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van haar specifieke vakgebied. Dagelijks wordt zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docente is:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een ochtendlesdag duurt van 9.15 tot 12.45 uur met een koffie- en theepauze halverwege. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 10 maart 2022 (ochtend) (week 10);
 • donderdag 10 juni 2021 (ochtend) (week 23);
 • donderdag 11 november 2021 (ochtend) (week 45).

  Cursuskosten

  De kosten voor deze cursus zijn € 250,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

  Korting

  Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

  Aanmelding

  Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

  Vervolg(cursus) mogelijkheden

  Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

  Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

  Deze cursus is:

  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
  • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

  Erkenning

  Deze cursus is erkend door:

  • PM.

  Meer informatie

  Meer informatie over deze cursus is verkrijgbaar bij Aspectibus, telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursusaanbod beschikbaar. 

  Opbellen
  Info