ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Opleiding (middag en avond)

 ‘Bestekschrijver woning– en utiliteitsbouw (B&U)'

*decennia lang bouwbreed erkend als dé Nederlandse basisopleiding in bestekkenland*

Inleiding

Het beschrijven van een werk of het voorwerp van de opdracht, oftewel het opstellen van een klassiek bestek(boek), daarbij gebruikmakend van bijvoorbeeld de STABU-bestekssysyematiek, is specialistisch werk. Ieder (bouw)werk is uniek en daarmee is het onderhavige bestek altijd projectspecifiek. Dikwijls is er maar weinig tijd voorhanden voor het opstellen en het analyseren van een bestek terwijl partijen in de B&U-sector elkaar steeds vaker en harder aanspreken op hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Daarnaast is de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving steeds aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Veranderingen die ingrijpen op de bestekken in de B&U-sector. Dit vraagt om goed opgeleide mensen. Tijdens deze breedgedragen opleiding raakt u volledig vertrouwd met de inhoud van dit vakgebied en leert u de kennis en kunde van het vak. 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:

 • gebruikers, direct en indirect, die werken met bestekken zoals architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers- en installatiebedrijven;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen die in bestekken worden voorgeschreven;
 • systeemhuizen die bestekssoftware leveren;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de opleiding worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Deze cursus tot professionele bestekschrijver behandelt alle relevante onderdelen welke o.a. nodig zijn voor het opstellen van projectbestekken. Deze opleiding voldoet geheel aan de beroepscompetenties uit het beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver B&U.

Na het volgen van de opleiding wordt de cursist geacht: 

 • geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam", "PPS" etc.) in de bouw in het algemeen en in het vak bestekschrijver specifiek;
 • inhoudelijk kennis te bezitten van diverse bestekssystematieken en de toepassing hiervan in de bouwnijverheid;
 • vertrouwd te zijn met het aanbestedingsproces (precontractuele fase), de rol van het bestek en de bestekschrijver daarin;
 • inhoudelijk bekend te zijn met het toepassen van de technische bepalingen zoals uit de STABU-Standaard 2019 en de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 • inzicht te hebben in jurisprudentie omtrent contractvorming in de bouw;
 • kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals het voormalige GIW die een relatie tot het bestek hebben;
 • in staat te zijn een werkbeschrijving op te stellen;
 • honorariumstelsels (SR/RVOI/DNR) en de rol van het bestek daarin te kennen;
 • kennis te hebben hoe sloop-, reparatie- en verbouwwerkzaamheden in een contract kunnen worden vastgelegd;
 • een bestekboek te kunnen analyseren en beoordelen;
 • een werk op diverse manieren te kunnen beschrijven;
 • inzicht te hebben in publicaties als (Europese) normen, praktijkrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen etc. waaraan bestekteksten kunnen worden gerelateerd;
 • inhoudelijk bekend te zijn met de actuele wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestek;
 • inzicht te hebben in diverse vormen van geschillenbeslechting in de bouwnijverheid;
 • zich strategieën eigen te hebben gemaakt over het opstellen van een bestekboek;
 • op de hoogte te zijn van de relatie bestek en de uitvoering van het werk alsmede directievoering;
 • inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt aanbiedt ten behoeve van het opstellen van bestekteksten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over het bestek;
 • inzicht te hebben in het verschil tussen vraag- en aanbod(bestek) specificaties en het opstellen ervan;
 • diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het opstellen van het bestek veréénvoudigen;
 • theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis in grote mate zelfstandig en efficiënt een bestekboek op te stellen;
 • door anderen opgestelde bestekken te kunnen hanteren;
 • de UAV 2012 in een installatietechnisch bestek te kunnen toepassen;
 • diverse methoden te kennen om bouwstoffen te beschrijven in een bestekboek;
 • het verschil te kunnen onderscheiden tussen precontractuele en contractuele aspecten in een bestek;
 • het verschil te kunnen benoemen tussen publiek- en privaatrecht;
 • een functioneel- en resultaatsgericht bestek of de combinatie hiervan te kunnen opstellen;
 • onder de bestekssystematieken zaken op te nemen in een bestekboek waarin nog niet is voorzien;
 • de opdrachtgever van gedegen advies te kunnen voorzien inzake het bestekboek.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdagen dient men rekening te houden met een te overzien beperkt aantal uren zelfstudie per les.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentaties van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de opleiding uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze opleiding streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Zo wordt bijvoorbeeld in kleine groepjes gewerkt aan oefeningen uit de dagelijkse beroepspraktijk. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. De cursisten dienen over een grote mate van zelfstandigheid te beschikken door buiten de les om opdrachten te maken die tijdens de daaropvolgende lessen worden besproken. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten. Het bedienen (practicum) van de "computer" tijdens de lesdagen is niet aan de orde.

Afsluiting

Deelnemers die de opleiding tenminste 10 van de 12 lesdagen hebben bijgewoond, regelmatig huiswerk hebben gemaakt, een proactieve rol tijdens de lesdagen hebben getoond en het (her)examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen na afloop het bouwbreed erkende diploma Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw. Wanneer het examen met een onvoldoende wordt afgesloten volgt een schriftelijk herexamen. Continu zal de opleiding worden geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

Tijdens de opleiding worden vrijwel alle relevante onderwerpen die in een bestek aan de orde komen behandeld, waarbij de nadruk ligt op het juiste gebruik van de operationele bestekssystematieken en de toepassing daarin van de UAV 2012. Deze opleiding is geheel afgestemd op de beroepscompetentie uit het beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver B&U. Tijdens de eerste les wordt het inhoudelijke programma uitgereikt.

Docenten

De docenten die aan de opleiding verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de opleiding behandelde. De docenten zijn: 

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De opleiding duurt (inclusief examen) 12 lesdagen. Per cursusseizoen wordt één groep geformeerd. De groep start begin januari, op de woensdagen en eindigt halverwege juni. De 12 lesdagen zijn over deze periode evenredig verdeeld. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.

Plaats en data

De opleiding wordt gehouden in het BusinessCenter Prins, locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • woensdag 13 januari 2021, les 1 (week 2);
 • woensdag 27 januari 2021, les 2 (week 4;
 • woensdag 10 februari 2021, les 3 (week 6);
 • woensdag 24 februari 2021, les 4 (week 8);
 • woensdag 10 maart 2021, les 5 (week 10);
 • woensdag 24 maart 2021, les 6 (week 12);
 • woensdag 7 april 2021, les 7 (week 14);
 • woensdag 21 april 2021, les 8 (week 16);
 • woensdag 5 mei 2021, les 9 (week 18);
 • woensdag 19 mei 2021, les 10 (week 20);
 • woensdag 2 juni 2021, les 11 (week 22);
 • woensdag 16 juni 2021, examen, les 12 (week 24);
 • woensdag 30 juni 2021, herexamen (week 26).

Cursuskosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 4.147,-- per cursist (prijsstelling 2021), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal zoals de STABU-Standaard 2012 (met daarin opgenomen de U.A.V. 1989 en de UAV 2012), individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding en (her)examengelden. Op de opleiding zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een opleiding gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze opleiding is: 

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze opleiding is erkend door: 

 • STABU
 • BNB.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar.  

Opbellen
Info