ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Bijeenkomst

                                    ”Kennis(sen) maakt macht(iger); stilstand is achteruitgang” 

Inleiding

Kennis is het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren door gegevens (van externe bronnen) te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, ervaringen en attituden. Kennis is herstel van verstoorde gewoonten door de herziening van opvattingen of `Kennis is een middel om ons gewone gedrag te stabiliseren na het opkomen van twijfel. Kennis ligt in het verlengde van ervaring en is per definitie `iets` dat ontstaat na leren van iets nieuws en na het afwegen daarvan.

Onderzoek laat zien dat mensen met sterke sociale netwerken een hoger inkomen hebben, gelukkiger zijn en langer leven dan mensen die niet die netwerken.

Aspectibus zal jaarlijks diverse bijeenkomsten organiseren met als doel, voor u, om kennis(sen) op te doen.

Doelgroep

Een bijeenkomst is bestemd voor:

 • architecten- en ingenieursbureaus;
 • de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties en projectontwikkelaars;
 • aannemers- en installatiebedrijven;
 • onderaannemers;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • systeemhuizen die software leveren;
 • iedereen die, in de ruimste zin van het woord, in het bouwproces te maken heeft met bouwcontracten dan wel bestekken in de burger- en utiliteitsbouw (B&U)-sector;
 • studenten.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de bijeenkomst worden toegelaten in overleg met de organisator. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Doel

Na het bijwonen van een bijeenkomst wordt de deelnemer geacht:

 • kennis te hebben vergaard;
 • kennissen te hebben opgedaan.

 Studielast

Naast de aanwezigheid van de deelnemer bij de bijeenkomst, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Bijeenkomstmateriaal

De deelnemers krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie(s) van de gastspreker(s). In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de bijeenkomst uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij een bijeenkomst streven we naar een werkvorm die past bij het soort bijeenkomst. De bijeenkomsten worden ingevuld door een tal van materiedeskundigen. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de deelnemers staat centraal. De bijeenkomst is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De deelnemers worden begeleid door de organisator.

Afsluiting

Deelnemers die de bijeenkomst hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De bijeenkomst wordt geëvalueerd doordat aan de deelnemers zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

De volgende drie soorten bijeenkomsten zijn te onderscheiden:

 • Seminars of minisymposia: Hierbij gaat men uit van een zekere deskundigheid van de deelnemers zodat uitwisseling van kennis voorop staat. Fysieke bijeenkomsten van enige omvang rond een bepaald (wetenschappelijk) onderwerp, waarin deskundigen, via voorafgaande workshops en lezingen en een afsluitende “rondetafelconferentie”, kennis met elkaar delen. Daarnaast biedt het u volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Dergelijke bijeenkomsten kunnen ook (enkel of gecombineerd met een fysieke bijeenkomst) online plaatsvinden via een interactieve webinar, zodat men (ook) kan meedoen via een pc, laptop of tablet;
 • Themabijeenkomsten: Consumptie van kennis staat hierbij voorop. Fysieke bijeenkomsten waarbij een tal van gastsprekers hun kennis via lezingen over een bepaald onderwerp uitdragen. Tijdens een dergelijke bijeenkomst kunt u de nodige inzichten in aankomende komende veranderingen binnen uw vakgebied opdoen. Daarnaast biedt het u volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Een themabijeenkomst is te vergelijken met een middag van een BNB-kwartaalbijeenkomst. Dergelijke bijeenkomsten kunnen ook (enkel of gecombineerd met een fysieke bijeenkomst) online plaatsvinden via een, beperkt interactieve, webcast, zodat men (ook) kan kijken en luisteren via een pc, laptop of tablet;
 • Vraag-antwoord-bijeenkomsten: Zowel uitwisseling als consumptie van kennis staat centraal hierbij. Fysieke bijeenkomsten waarbij van te voren ingezonden vragen van de aanwezigen door Aspectibus klassikaal inhoudelijk worden beantwoord. Daarnaast biedt het u volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

 Gastsprekers

De gastsprekers die aan een bijeenkomst verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de bijeenkomst behandelde. De gastsprekers zijn:

 • nader in te vullen, afhankelijk van het onderwerp en soort bijeenkomst;
 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatiedeskundige- en bestekdeskundige.

Organisator en begeleider deelnemers 

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een deelnemersgroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De duur van een bijeenkomst is een halve dag (dit is een dagdeel oftewel 2 blokken van 100 minuten). Een ochtend duurt van 9.15 tot 12.45 uur en een middag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauze. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De bijeenkomsten vinden plaats te Apeldoorn. De data zijn:

 • nader te bepalen.

Kosten

De kosten voor een bijeenkomst zijn € 250,-- (prijsstelling 2021) per deelnemer, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, aansluitende of voorafgaande lunch, materiaal etc. Op een bijeenkomst zijn de “Algemene Voorwaarden Aspectibus” van toepassing.

Aanmelding

Inschrijving voor een bijeenkomst gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

De bijeenkomsten zijn:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

 

Opbellen
Info