ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

‘CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten’ basis

**Bouwbreed erkend als de Nederlandse basiscursus CE-markering in de B&U-sector**

Inleiding

Op 1 juli 2013 trad de Europese Verordening bouwproducten (CPR) in werking. De CE-markering is verplicht in de hele Europese Economische Ruimte. De CPR heeft als doel technische belemmeringen op te heffen voor het verhandelen van bouwproducten binnen de Europese Economische Ruimte (belemmeringen zijn o.a. private en/of nationale keurmerken). De CE-markering met zijn prestatieverklaring is het bewijs dat het bouwproduct verhandeld mag worden binnen de EER en dat de essentiële kenmerken zijn gedeclareerd overeenkomstig het beoogd gebruik.

Van belang is dat de bouwsector, de afnemers, gebruikers en voorschrijvers van bouwproducten, goed op de hoogte zijn van deze nieuwe Verordening. ”Voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt of waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven, is de CE-markering het enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder die geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen.”  Ook de aansprakelijkheid van de fabrikant voor deze testresultaten loopt bij falen van het product uitsluitend via de CE-markering. De huidige erkende kwaliteitsverklaringen spelen hierbij geen rol meer.

De bouwproducten waarop de CPR van toepassing is zijn voorzien van de CE-markering en een prestatieverklaring. Deze prestatieverklaring is het instrument voor fabrikanten en leveranciers om met afnemers (aannemers en de bouwdirectie) te communiceren over de prestaties van het product die zijn vastgelegd in de geharmoniseerde technische specificatie.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp. Door middel van deze cursus bent u weer geheel op de hoogte van alle do’s en don’t’s.

Online variant o.a. in verband met COVID-19 

Deze cursus kan ook via Microsoft Teams worden afgenomen in 2 ochtenden, in overleg te bepalen, van 8.30-12.00 uur. Docent H.H.M. (Henny) Miltenburg. Cursuskosten € 444,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • geïntroduceerd te zijn met het internationale speelveld;
 • bekend te zijn met de nieuwe aanpak, de CPR, het bouwbesluit, de prestatieverklaring;
 • op de hoogte te zijn van het doel van de CE-markering;
 • inzicht te hebben in de marktdeelnemers;
 • kennis te hebben aangaande het toezicht op de CPR;
 • inhoudelijk bekend te zijn met de CPR;
 • vertrouwd te zijn met de Annex ZA;
 • bekend te zijn met de relatie CPR en Bouwbesluit;
 • inzicht te hebben in de prestatieverklaring (DoP);
 • op de hoogte te zijn van de rol van betrokken partijen;
 • geïntroduceerd te zijn in de relatie tussen de CPR en het bestek;
 • bekend te zijn wat de rol is van kwaliteitsverklaringen zoals KOMO.

Studielast

Men hoeft geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docenten.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • het internationale speelveld;
 • de nieuwe aanpak, de CPR, het bouwbesluit, de prestatieverklaring;
 • het doel van de CE-markering;
 • de marktdeelnemers;
 • het toezicht op de CPR;
 • de CPR;
 • de Annex ZA;
 • de relatie CPR en Bouwbesluit;
 • de prestatieverklaring (DoP);
 • de rol van betrokken partijen;
 • de relatie tussen de CPR en het bestek;
 • de (nieuwe) rol van kwaliteitsverklaringen;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers.

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 27 januari 2022 (week 4);
 • donderdag 28 april 2022 (week 17);
 • donderdag 29 september 2022 (week 39).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 493,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd. 

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 of 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info