ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

‘CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten voor bestekschrijvers’

Inleiding

Op 1 juli 2013 trad de Europese Verordening bouwproducten (CPR) in werking. De CE-markering is dan verplicht in de hele Europese Economische Ruimte. De CPR heeft als doel technische belemmeringen op te heffen voor het verhandelen van bouwproducten binnen de Europese Economische Ruimte (belemmeringen zijn o.a. private en/of nationale keurmerken). De CE-markering met zijn prestatieverklaring is het bewijs dat het bouwproduct verhandeld mag worden binnen de EER en dat de essentiële kenmerken zijn gedeclareerd overeenkomstig het beoogd gebruik.

Van belang is dat met name de voorschrijvers van bouwkundige bouwproducten in een bestek, goed op de hoogte zijn van deze nieuwe Verordening en er adequaat naar handelen. De gangbare bestekpraktijk van het beschrijven conform een beoordelingsrichtlijn (BRL) van een bouwproduct in een bestek, wat leidde tot levering van een bouwproduct op de bouwplaats met een KOMO productcertificaat en/of attest is enigszins anders geworden.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor voorschrijvers van bouwkundige bouwproducten in een bestek die graag bijgeschoold willen worden, o.a. over het specificeren op basis van voornamelijk Europese (geharmoniseerde) Normen (hEN). Door middel van deze cursus bent u weer geheel voor nu en de nabije toekomst op de hoogte van alle do’s en don’t’s van deze ingrijpende herziening.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • bestekschrijvers en bestekdeskundigen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

 Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • Na het volgen van de cursus kan de bestekschrijver zich deze nieuwe bestekschrijfwijze snel eigen maken. Hierdoor kunnen efficiënter en eenvoudiger bureau-/moederbestekken worden aangepast. Daarnaast worden ook oplossingen vanuit de bestekspraktijk inhoudelijk behandeld.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud 

 • algemene info over de CE-markering,;
 • de Europese Verordening bouwproducten (CPR) versus de Europese Richtlijn bouwproducten (CPD);
 • fundamentele eisen (7) en essentiele kenmerken;
 • Europese geharmoniseerde normen (hEN) versus nationale normen (NEN);
 • de bijlage Annex ZA;
 • de prestatieverklaring (DoP);
 • welke bouwstoffen (term UAV 2012) zijn een bouwproduct (term CPR);
 • Europese technische specificaties (Europese geharmoniseerde (bouwproduct) normen (hEN) versus Europese technische goedkeuringen (ETB);
 • de conformiteitsverklaring versus de prestatieverklaring (DoP);
 • Het beoogde gebruik (de dakpan als gevelbekleding) en de bijzondere gebruiksvoorwaarden;
 • fundamentele eisen versus niet-fundamentele (marktconforme  zoals esthetica en gebruiksgemak) eisen;
 • de relatie CPR en nationale wetgeving (Bouwbesluit, Besluit Bodemkwaliteit);
 • aansluitdocumenten versus productcertificaten en/of attesten;
 • de hEN (normtekst en bijlage Annex ZA);
 • CE-markering versus kwaliteitsverklaringen;
 • de rol van betrokken partijen;
 • publieke en private opdrachtgevers;
 • de rol van private (erkende) keurmerken (KOMO);
 • de rol van beoordelingsrichtlijnen (BRL-en);
 • de relatie tussen de CPR en het bestek;
 • de relatie tussen de CPR en de UAV 2012 (paragraaf 5, lid 6; 17, lid 5; 17 en 18);
 • het specificeren van bouwstoffen op basis van de CPR (hEN en ETB)
 • prestaties uitdrukken in niveaus (10 mm, 12 mm etc.) en klassen (I,II,II, IV, V etc.);
 • standpunten in de markt;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • donderdag 17 maart 2022 (week 11);
 • donderdag 17 juni 2021 (week 24).
 • donderdag 18 november 2021 (week 46).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 479,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info