ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Meerdaagse cursus (middag en avond)

 ‘Contractbeheersing bij UAVgc contracten’

*** dé cursus over contractbeheersing bij UAVgc-2005 contracten in de B&U-sector***

 Inleiding

Om bij een geïntegreerd contract, gebaseerd op de UAVgc-2005, te voorkomen dat het opgeleverde werk niet voldoet aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever, kan deze tussentijdse controle uitoefenen op het ontwerp en de realisatie daarvan. Dit is complex daar de vertaling van het verwachtingspatroon van de opdrachtgever bij geïntegreerde contracten bij voorkeur op een zo hoog mogelijk abstractieniveau plaats dient te vinden oftewel zo veel mogelijk “oplossingsvrij”. Pas dan ontstaat er voor de opdrachtnemer enige vrijheid. Na de contractsluiting en zeker in de uitvoeringsfase is in beginsel sprake van passieve betrokkenheid van de opdrachtgever. Onder de UAVgc is in de uitvoeringsfase het uitgangspunt dat de opdrachtnemer zelf de gebreken in het werk constateert en corrigeert. Desalniettemin doet de opdrachtgever er verstandig aan om tussentijds te controleren of het “de goede kant op gaat”. In de UAVgc is hiervoor hoofdstuk 9 KWALITEITSBORGING opgenomen met ondermeer toetsing en acceptatie. Door te toetsen kan de opdrachtgever inzicht verkrijgen over de wijze waarop de opdrachtnemer het werk uitvoert. Accepteren voegt daaraan toe dat de resultaten uitdrukkelijk door de opdrachtgever geaccepteerd moeten worden alvorens de opdrachtnemer zijn werkzaamheden mag vervolgen. Het wat, wanneer en met welke omvang van het toetsen en accepteren dient de opdrachtgever voorafgaand aan de contractvorming aan te geven en niet pas in de uitvoeringsfase. Om vast te kunnen stellen of het resultaat van de opdrachtnemer voldoet aan de eisen van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer een verificatie (laten) opstellen om de acceptatieprocedure voor de opdrachtgever te vereenvoudigen. Dit document dient dan voorafgaand aan het acceptatiemoment aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Daarnaast kan, om de oplevering beter te structureren en te documenteren, gebruik worden gemaakt van een opleveringsprotocol welke door de opdrachtnemer wordt opgesteld en wat door de opdrachtgever dient te worden geaccepteerd.

Om deze taken in de B&U-sector, door of namens de opdrachtgever, goed uit te kunnen oefenen is een gedegen specifieke kennis van o.a. de UAVgc en wet- en regelgeving aangaande aanbesteden en aannemingsovereenkomsten meer dan noodzakelijk.

Om u wegwijs hierin te maken, wordt deze driedaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze cursus raakt u volledig vertrouwd met het hiervoor genoemde. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • projectleiders/directievoerders en toezichthouders/opzichters van architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers- en installatiebedrijven etc;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met een UAV-gc contract.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over HBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het volgen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in alle activiteiten die door de opdrachtgever in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de eisen uit het contract (de overeenkomst) worden nagekomen en dat de risico’s voor de opdrachtgever aantoonbaar zoveel mogelijk beheerst worden;
 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in alle activiteiten die door de opdrachtnemer in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de eisen uit het contract (de overeenkomst) worden nagekomen en dat de risico’s voor de opdrachtnemer aantoonbaar zoveel mogelijk beheerst worden;
 • in staat zijn de rechtmatigheid van betalingen voor geleverde prestaties te borgen.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de 3 lesdagen dient men rekening te houden met een te overzien beperkt aantal uren zelfstudie per les.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentaties van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Zo wordt bijvoorbeeld in kleine groepjes gewerkt aan oefeningen uit de dagelijkse beroepspraktijk. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. De cursisten dienen over een grote mate van zelfstandigheid te beschikken door buiten de les om opdrachten te maken die tijdens de daaropvolgende lessen worden besproken. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten. 

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond en regelmatig huiswerk hebben gemaakt, ontvangen na afloop een certificaat. Continu zal de cursus worden geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

Tijdens de cursus worden vrijwel alle relevante onderwerpen behandeld. Het programma is:

Dag 1

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

De vraagspecificatie, annexen, de Model Basis Overeenkomst (standaarden en richtlijnen)”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

“De UAVgc-2005, wet- en regelgeving aangaande aanbesteden en aannemingsovereenkomsten”, door W.J.M. (Pim) Herber, bouwrechtjurist; 

Dag 2

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Het toepassen van de UAVgc-2005 in de praktijk (deel 1)”, door ing. A.J. (Ton) Roelofs, directeur TRBouwadvies;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Het toepassen van de UAVgc-2005 in de praktijk (deel 2)”, door ing. A.J. (Ton) Roelofs, directeur TRBouwadvies;

Dag 3

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Systeemgerichte Contract Beheersing, een bijzondere vorm van professioneel projectmanagement (deel 1)", door ing. R.G. (Ron) van der Kroef, directievoerder UAV Royal HaskoningDHV;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

"Systeemgerichte Contract Beheersing, een bijzondere vorm van professioneel projectmanagement (deel 2)", door ing. R.G. (Ron) van der Kroef, directievoerder UAV Royal HaskoningDHV;

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursusgroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt 3 lesdagen. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • les 1: woensdag 3 november 2021 (middag/avond|) (week 44);
 • les 2: woensdag 17 november 2021 (middag/avond) (week 46);
 • les 3: woensdag 1 december 2021 (middag/avond) (week 48).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 1.225,-- per cursist (prijsstelling 2020), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal zoals de UAV-gc 2005, individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding en (her)examengelden. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info