ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Meerdaagse cursus (ochtend en middag)

 

 ‘Dé (rol van) standaardvoorwaarden (UAV 2012  etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector’

 

De veranderende bouwopgave en

 dé (rol van) standaardvoorwaarden hierbij

Inleiding

Standaardvoorwaarden spelen in de bouw een belangrijke rol. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van standaardvoorwaarden in bouwcontracten, wordt deze  driedaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dagen raakt u inhoudelijk geheel vertrouwd met het fenomeen standaardvoorwaarden in het algemeen en dé (rol van) standaardvoorwaarden (UAV 2012 etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector specifiek.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs: architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers: woningcorporaties, de opdrachtgevende overheden, projectontwikkelaars etc.;
 • uitvoerende partijen: aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers: fabrikanten/leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • het inhoudelijk bekend zijn met de opdracht, opdrachtbestanddelen, de specificatie van de opdracht en de te kiezen uitbestedingsstrategie;
 • het inhoudelijk bekend zijn met de keuze van de contractvorm, de selectie van opdrachtnemers, de opdracht, de directievoering en het toezicht;
 • het inhoudelijk bekend zijn met coördinatie, keuring en opneming, goedkeuring en oplevering alsmede de veranderende bouwopgave;
 • het inhoudelijk bekend zijn met wet- en regelgeving, privaat- en publiekrecht Europese richtlijnen en standaardvoorwaarden;
 • het inhoudelijk bekend zijn met VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN en ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • het inhoudelijk bekend zijn met de AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING, WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING, SCHORSING en BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • het inhoudelijk bekend zijn met het WERKTERREIN, RECLAME en BOUWSTOFFEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • het inhoudelijk bekend zijn met HULPMIDDELEN en de UITVOERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • het inhoudelijk bekend zijn met MEER EN MINDER WERK, BETALING, OMZETBELASTING, KORTINGEN en VERPANDING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • het inhoudelijk bekend zijn met ZEKERHEIDSTELLING en VERZEKERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • het inhoudelijk bekend zijn met SCHADE AAN HET WERK, IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN EEN DER PARTIJEN, KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN, VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND en BESLECHTING VAN GESCHILLEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • inhoudelijk kennis te hebben genomen van de herziening van de U.A.V. 1989 en UAVT 1992 in de UAV 2012;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • bestekssystematieken en standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • de opdracht, opdrachtbestanddelen, de specificatie van de opdracht en de te kiezen uitbestedingsstrategie;
 • de keuze van de contractvorm, de selectie van opdrachtnemers, de opdracht, de directievoering en het toezicht;
 • coördinatie, keuring en opneming, goedkeuring en oplevering alsmede de veranderende bouwopgave;
 • wet- en regelgeving, privaat- en publiekrecht Europese richtlijnen en standaardvoorwaarden;
 • VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN en ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING, WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING, SCHORSING en BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • WERKTERREIN, RECLAME en BOUWSTOFFEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • HULPMIDDELEN en de UITVOERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • MEER EN MINDER WERK, BETALING, OMZETBELASTING, KORTINGEN en VERPANDING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • ZEKERHEIDSTELLING en VERZEKERING in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • SCHADE AAN HET WERK, IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN EEN DER PARTIJEN, KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN, VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND en BESLECHTING VAN GESCHILLEN in dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • de herziening van de U.A.V. 1989 en UAVTI 1992 in de UAV 2012;
 • in- en externe communicatie voeren over dé standaardvoorwaarden bij aanneming van werk in de B&U-sector;
 • behandeling van het eigen opgestelde specifieke leerdoel;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt drie lesdagen. Een lesdag is verdeeld in twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten. Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • dinsdag 22 juni  2021 (week 25) + donderdag 22 juni 2021 + donderdag 1 juli 2021 (week 26).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 1.225,-- per cursist (prijsstelling 2021), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing. 

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info