ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagdeelcursus (middag)

‘Design for All, van theorie tot bestek’

Inleiding

Design for All, of Integraal Ontwerpen, is het zodanig ontwerpen dat de verschillende behoeften van mensen op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd worden in de gebouwde omgeving. Het uitgangspunt van design for all luidt dat ontwerpers, architecten, beleidsmakers, beslissers en voorschrijvers, kortom degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en het bouwcontract, een goed gekozen selectie van eindgebruikers betrekken bij het ontwikkelingsproces met het doel hun kenmerken (mogelijkheden en beperkingen, wensen en behoeften) in kaart te brengen en hiermee rekening te houden. Design for all betekent ook dat bij productontwikkeling niet alleen wordt gekeken naar de ‘gemiddelde’ gebruiker (als die bestaat), maar dat ernaar gestreefd wordt ook rekening te houden met zwakkere, niet zo behendige, kleine of juist heel lange, niet-Nederlands sprekende consumenten, de zogenaamde ‘kritische’ gebruikers ofwel ‘ergonomische’ minderheden. De ontwerper, producent, architect, beleidsbeslisser en bestekschrijver moet leren denken vanuit de capaciteiten, behoeften en wensen van deze gebruikers en hun producten en diensten daarop afstemmen. Het eindresultaat is dat producten en diensten, publieke gebouwen en de omgeving, verkeer en vervoer enzovoort voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn en op comfortabele, efficiënte en veilige wijze kunnen worden gebruikt. De cursus ‘Design for All, van theorie tot bestek’ is voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in ‘Design for All’;
 • kennis te hebben over integraal ontwerpen;
 • op de hoogte te zijn van het toepassen van ‘Design for All’ in bouwcontracten zoals een bestek;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over ‘Design for All’;
 • op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken op het gebied van toegankelijkheid;
 • met behulp van een naslagwerk met bestekteksten de theorie in praktijk te kunnen brengen.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

1. Theorie Integraal Ontwerpen

Design for All, of Integraal Ontwerpen, is het zodanig ontwerpen dat de verschillende behoeften van mensen op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd worden in de gebouwde omgeving. In 1997 formuleerde een groep academici, professionals en ervaringsdeskundigen van het Center for Universal Design (North Carolina State University, Raleigh) zeven principes waaraan een ontwerp moet voldoen om Universal design te mogen heten:

 • sociale gelijkheid;
 • flexibel in gebruik;
 • eenvoudig en intuïtief;
 • begrijpelijke informatie;
 • risicobeperking;
 • beperkte inspanning;
 • geschikte afmetingen en gebruiksruimten.

De laatste stand van zaken wordt behandeld  aan de hand van het Handboek Toegankelijkheid, ISO 21542 Accessibility and usability of the built environment, Woonkeur en het IDED-model, een nieuwe ontwikkeling die door begrijpelijke informatie leidt tot risicobeperking.

2. Presentatie IDED-model

Het IDED-model simuleert wat een slechtziende in een statische situatie waarneemt. Het computermodel visualiseert in twee stappen welke objecten nog waarneembaar zijn voor slechtzienden:

 • image Degrading (beeldvervaging), waarbij het beeld wordt gesimuleerd dat door een slechtziende wordt waargenomen;
 • edge detection (objectmarkering), waarbij de randen van de objecten worden bepaald.

Het IDED-model kan gebruikt worden als alternatief voor een luminantiemeter om te onderzoeken of de beoogde contrasten voldoende zijn. De methode is eerder toegepast om de veiligheid van trappen en fietsroutes te onderzoeken. 

3. Presentatie Naslagwerk met besteksteksten

Van de maatvoering van leuningen (vrije omvatbaarheid en diameter) tot eisen aan kleur en materiaalgebruik (reflectiefactor).

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn: 

Begeleider cursisten 

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een middaglesdag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met een koffie- en theepauze halverwege. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • dinsdag 6 april 2021 (middag) (week 14);
 • dinsdag 6 juli 2021 (middag) (week 27);
 • dinsdag 7 december 2021 (middag) (week 49).

  Cursuskosten

  De kosten voor deze cursus zijn € 250,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

  Korting

  Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

  Aanmelding

  Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

  Vervolg(cursus) mogelijkheden

  Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

  Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

  Deze cursus is:

  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
  • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

  Erkenning

  Deze cursus is erkend door:

  • PM.

  Meer informatie

  Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

  Opbellen
  Info