ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Opleiding (middag en avond)

Directievoering B&U-sector (UAV 2012/STABU-bestek)

bouwbreed erkend als dé Nederlandse opleiding directievoering in de B&U

Inleiding

Directievoering is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk conform de contractstukken. Ze vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken die de uitvoering van het bouwproject betreffen. Toezicht op ondermeer het gebied van architectuur/bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur, constructies en installaties. 

Tevens verzorgt de directie het opnemen van het werk zoals bij de voltooiing van het werk met de bijbehorende oplevering.

 Om deze taken in de B&U-sector goed uit te kunnen oefenen is een gedegen specifieke kennis van o.a. de UAV 2012, het bestekboek, standaard technische bepalingen en wet- en regelgeving aangaande aanbesteden meer dan noodzakelijk.

Om u wegwijs hierin te maken wordt deze vijfdaagse opleiding georganiseerd. Tijdens deze opleiding raakt u volledig vertrouwd met het hiervoor genoemde.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:

 • projectleiders/directievoerders en toezichthouders/opzichters van architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars etc.;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met directievoering in de B&U-sector en/of zich wil verdiepen in het vak.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de opleiding worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het volgen van de opleiding wordt de cursist geacht:

 • te kunnen werken overeenkomstig alle thema’s en taken, zowel de “noodzakelijke taken” en ‘niet-noodzakelijke taken’ of ‘keuzetaken’ en multitaken uit “Fase 09 Uitvoering – Directievoering” conform de “Standaardtaakbeschrijving 2009 (DNR-STB 2009)”;
 • de kerntaken kunnen uitoefenen van het beroep “Bouwkundig toezicht” als opgenomen in de “BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN ARCHITECTENBRANCHE”.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de 5 lesdagen dient men rekening te houden met een te overzien beperkt aantal uren zelfstudie per les.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentaties van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de opleiding uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze opleiding streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Zo wordt bijvoorbeeld in kleine groepjes gewerkt aan oefeningen uit de dagelijkse beroepspraktijk. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. De cursisten dienen over een grote mate van zelfstandigheid te beschikken door buiten de les om opdrachten te maken die tijdens de daaropvolgende lessen worden besproken. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten. 

Afsluiting

Deelnemers die de Opleiding tenminste 3.5 van de 5 lesdagen hebben bijgewoond, regelmatig huiswerk hebben gemaakt, een proactieve rol tijdens de lesdagen hebben getoond en het (her)examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen na afloop het bouwbreed erkend diploma Directievoering UAV 2012/STABU-bestek. Wanneer het examen met een onvoldoende wordt afgesloten volgt een schriftelijk herexamen. Continu zal de cursus worden geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

Tijdens de opleiding worden vrijwel alle relevante onderwerpen die tijdens het directievoeren aan de orde komen behandeld. Tijdens de eerste les wordt het inhoudelijke programma uitgereikt.

Het programma is:

Dag 1

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Een projectbestek en de positie van de UAV 2012 daarin”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

de Rijksvastgoed besteksbepalingen", “de Aedes model aannemings-overeenkomst”, “de BNA aanbevelingen” en “de BNB Gereedschapskist” en het bestek”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg,  bestekdeskundige;

Dag 2

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:
Juridische actualiteiten (Aanbestedingswet, Gids proportionaliteit, Europese Verordening Bouwproducten, UAVgc, etc.)”, door mr. E.W.J. (Edwin) van Dijk, Sectie Bouw en Vastgoed, Bierman Advocaten;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Het toepassen van de UAV 2012 in de praktijk”, door ing. A.J. (Ton) Roelofs, directeur TRBouwadvies;Dag 3

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

De UAV 2012”, door prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht en lid van de Werkgroep Herziening U.A.V. 1989;

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Het toepassen van de UAV 2012 in de praktijk (vervolg)”, door ing. A.J. (Ton) Roelofs, directeur TRBouwadvies;

Dag 4

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

"Directievoeren UAV, een bijzondere vorm van professioneel projectmanagement", door ing. R.G. (Ron) van der Kroef, directievoerder UAV Royal HaskoningDHV.

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

De inhoudelijke behandeling van de UAV 2012 in relatie tot het administratieve hoofdstuk VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN” in een bestek, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige;

 "Proefexamen" door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige;

Dag 5

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:
Schriftelijk examen”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

 Diploma-uitreiking”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige.

Docenten

De docenten die aan de opleiding verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de opleiding behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een opleidingsgroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De opleiding duurt (inclusief examen) 5 lesdagen. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.

Plaats en data

 De opleiding wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • les 1: dinsdag 14 september 2021 (week 37);
 • les 2: dinsdag 28 september 2021 (week 39);
 • les 3: dinsdag 12 oktober 2021 (week 41);
 • les 4: dinsdag 26 oktober 2021 (week 43);
 • les 5/examen: dinsdag 9 november 2021 (week 45);
 • dinsdag 23 november 2021 (week 47) herexamen van ? uur tot ? uur.

Cursuskosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 1.635,-- per cursist (prijsstelling 2021), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal zoals de STABU-Standaard 2019 (met daarin opgenomen de UAV 2012), individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding en (her)examengelden. Op de opleiding zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een opleiding gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze opleiding is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Acceptatie

Deze opleiding wordt geaccepteerd door:

 • Het Rijksvastgoedbedrijf, is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland;
 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar.

 

 

Opbellen
Info