ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Meerdaagse cursus (middag en avond)

                ‘"Functioneel" specificeren in de B&U-sector

                     * dé cursus over het opstellen v/d vraagspecificatie bij UAVgc-2005 contracten*

Inleiding

Op diverse verzoeken uit de markt, onder meer van bestekschrijvers, organiseert Aspectibus een meerdaagse cursus over het opstellen van de vraagspecificatie bij UAVgc contracten.

Steeds vaker worden door opdrachtgevers in de B&U-sector geïntegreerde contracten gehanteerd. In deze contractvorm wordt een deel of het gehele ontwerp, de realisatie en desgewenst het meerjarig onderhoud in één overeenkomst gebundeld. De UAVgc-2005 zijn hierbij meestal de aangehaalde standaardvoorwaarden. Het opstellen en werken met geïntegreerde contracten op basis van de UAVgc-2005 vergt een geheel andere werkwijze dan bij klassieke contracten. Dit geldt voor opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen.

Technische specificaties (outputspecificaties) maken een wezenlijk onderdeel uit van een bouwcontract. De technische specificaties bij een geïntegreerd contract op basis van de UAVgc-2005 zijn vervat is de zogenaamde vraagspecificatie met bijbehorende annexen. In deze vraagspecificatie worden eisen opgenomen aangaande het product (het werk/voorwerk van de opdracht) en het proces (voortbrengings- en realisatieproces) van het werk. De bijlagen ofwel de annexen maken de vraagspecificatie compleet.

Functioneel specificeren is het vastleggen van de gewenste functionele en prestatie-eisen, waarbij de oplossing niet of zo min mogelijk wordt aangegeven. Dit wordt ook wel het ‘prestatiebeginsel’ genoemd of ‘oplossingsvrije specificeren’. Het maken van een goede eenduidige vraagspecificatie voor een geïntegreerd contract in de B&U-sector is een complexe bezigheid. Zo is niet enkel de functie van belang maar ook het aspect vormgeving. 

Om u wegwijs hierin te maken, wordt deze driedaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze cursus raakt u volledig vertrouwd met het hiervoor genoemde. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • bestekschrijvers en bestekdeskundigen in de B&U-sector;
 • architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars etc.;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over HBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het volgen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de diverse samenwerkingsvormen in de B&U-sector (klassiek, geïntegreerd, strategische allianties etc.);
 • bekend te zijn met de opzet van de UAVgc-2005 versus een klassiek UAV-bestek;
 • inhoudelijk een vraagspecificatie op te (laten) stellen;
 • kennis te hebben van de diverse tools die ingezet kunnen worden bij het maken van een vraagspecificatie;

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de 3 lesdagen dient men rekening te houden met een te overzien beperkt aantal uren zelfstudie per les.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentaties van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

 

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Zo wordt bijvoorbeeld in kleine groepjes gewerkt aan oefeningen uit de dagelijkse beroepspraktijk. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. De cursisten dienen over een grote mate van zelfstandigheid te beschikken door buiten de les om opdrachten te maken die tijdens de daaropvolgende lessen worden besproken. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten. 

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond en regelmatig huiswerk hebben gemaakt, ontvangen na afloop een certificaat. Continu zal de cursus worden geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

Tijdens de cursus worden vrijwel alle relevante onderwerpen behandeld. Het programma is:

Dag 1

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

“De geïntegreerde  samenwerking versus de gecoördineerde samenwerking, oftewel de UAVgc-2005 (vraagspecificatie, annexen, de Model Basis Overeenkomst) versus de UAV 2012 (klassiek bestek (werkbeschrijving, bijlagen, hoofdstuk 00)”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 19.40 uur:

Afstudeeronderzoek functioneel specificeren”, door ir G.J.M. (Glenn) van Steeg als masterstudent CME op de Technische Universiteit Eindhoven, thans junior Project Manager bij Aiber;

Avond van 19.50 tot 21.30 uur:

"Esthetische kwaliteit specificeren”, door ir. A.W.J. (Ad) Franssen en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige;

Dag 2

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Systems engineering”, door Martijn Ottenhof, Royal HaskoningDHV;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur

"BIM, een andere manier van werken", door Dik Spekkink, Spekkink C&R (Consultancy & Research).

Dag 3

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Het maken van een vraagspecificatie”, door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige.

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Het maken van een vraagspecificatie”, door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

 • ir G.J.M. (Glenn) van Steeg, junior Project Manager bij Aiber;

 • ir. A.W.J. (Ad) Franssen;

 • Martijn Ottenhof, Royal HaskoningDHV;

 • Dik Spekkink, Spekkink C&R (Consultancy & Research);

 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursusgroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt 3 lesdagen. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • les 1: dinsdag 25 mei 2021 (middag/avond|) (week 21);
 • les 2: dinsdag 8 juni 2021 (middag/avond) (week 23);
 • les 3: dinsdag 22 juni 2021 (middag/avond) (week 25).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 1.225,-- per cursist (prijsstelling 2021), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal zoals de UAV-gc 2005 light, individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de websitewww.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over deze cursus is verkrijgbaar bij Aspectibus, telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursusaanbod beschikbaar. 

                                                                      

Opbellen
Info