ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

 ‘Garanties in de bouw’

Inleiding

Garanties spelen in de bouw een belangrijke rol. Toch is het een niet éénduidig begrip. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van garanties, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen garanties in de bouw.

Online variant o.a. in verband met COVID-19 

Deze cursus kan ook via Microsoft Teams worden afgenomen in 2 ochtenden, in overleg te bepalen, van 8.30-12.00 uur. Docent H.H.M. (Henny) Miltenburg. Cursuskosten € 444,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • gebruikers, direct en indirect, die werken met bestekken zoals architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers- en installatiebedrijven;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in garanties in de bouw;
 • geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw aangaande garanties;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen in de bouw in het algemeen;
 • op de hoogte te zijn van het toepassen van garanties in bouwcontracten;
 • inzicht te hebben omtrent garanties die de markt aanbiedt;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over garanties.

Studielast

Men hoeft geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docenten.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • wat zijn (deugdelijkheids)garanties;
 • garanties en wetgeving;
 • garanties in oude standaardvoorwaarden (UAV 1968 en daarvoor);
 • garanties in voormalige standaardvoorwaarden (U.A.V. 1989, UAVTI 1992, GIW);
 • garanties in huidige standaardvoorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, SWK);
 • (all-inn) verzekerde garanties en projectgaranties;
 • fabrieksgaranties en leveranciersgaranties;
 • garantieverklaringen en garantiecertificaten;
 • servicegaranties en bedrijfsgaranties;
 • garanties en onderhoud(scontracten);
 • financiële garanties (Bankgaranties, Concerngaranties);
 • garantiefondsen (SGT, GND, VKG, SKG, Dakmerk etc.);
 • garanties en (technische)levensduur;
 • verlengde garanties;
 • garanties en voorgeschreven bouwstoffen;
 • garanties en functioneel ongeschikte bouwstoffen;
 • garanties en voorgeschreven leveranciers;
 • garanties en voorgeschreven onderaannemers;
 • garanties en regresrecht, exoneratie, bewijslast, conformiteit;
 • garanties in bouwcontracten zoals bestekken;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

 • mr. S. (Serge) Schuurman (ochtend), juridisch;
 • ing. A.W.A. (Andre) van den Engel (middag), bouwkundig;
 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg (middag), bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Begeleider cursisten

 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • donderdag 3 februari 2022 (week 5);
 • donderdag 5 mei 2022 (week 18);
 • donderdag 6 oktober 2022 (week 40).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 493,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 of 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar.  

Opbellen
Info