ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Leergang (middag en avond)

‘Leergang Bouwspecificatiedeskundige B&U

IN ONTWIKKELING


 


Inleiding

Het gestructureerd opstellen van bouwspecificaties in de B&U-sector, onder meer voor een bouwcontract, is specialistisch werk en vraagt om goed opgeleide mensen. 

Dit alles in een sterk veranderende Nederlandse bouwsector waarin BIMmen een steeds belangrijkere rol inneemt. Tijdens deze leergang raakt u volledig vertrouwd met de diverse benodigde kerntaken en bijbehorende beroepscompetenties van dit steeds belangrijker wordende vakgebied. 

Doelgroep

De leergang is bestemd voor:

 • gediplomeerde bestekschrijvers van de opleiding Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw (STABU/Aspectibus);
 • zij die werken met bouwspecificaties zoals architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid, woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers- en installatiebedrijven, leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de leergang.

Toelatingsvoorwaarden

De leergang is primair bestemd voor gediplomeerde bestekschrijvers van de opleiding Bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw, maar desgewenst ook voor hen die op basis van aantoonbare gelijkwaardigheid (o.g.), middels zogenaamde eerder verworven competenties (EVC), hieraan kunnen voldoen. Deelnemers dienen te beschikken over minimaal HBO werk- en denkniveau in de B&U-sector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men niet aan de primaire toelatingsvoorwaarde voldoet kan men op basis van genoemde gelijkwaardigheid tot de leergang worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Deze cursus tot professionele bouwspecificatiedeskundige behandelt alle relevante onderdelen welke o.a. nodig zijn voor het opstellen, controleren, aanbesteden van en het werken met bouwspecificaties, zowel technisch als juridisch. Deze leergang is een actuele invulling van de beroepscompetenties uit het beroepscompetentieprofiel Bestekdeskundige B&U.

Na het volgen van de leergang wordt de cursist geacht: 

 • bij een gecoördineerde samenwerkingsvorm, van een eenvoudig tot ingewikkeld object, “de technische en juridische specificaties kunnen opstellen";
 • het van een eenvoudig tot ingewikkeld object de technische en juridische specificaties kunnen controleren (quick-scan);
 • bij een geïntegreerde samenwerkingsvorm, van een eenvoudig object, “de technische en juridische specificaties kunnen opstellen";
 • kennis, vaardigheden en attitude kunnen overdragen aan een (collega) aspirant bouwspecificatiedeskundigen en bestekschrijvers;
 • het mede kunnen begeleiden van een eenvoudige aanbesteding (selecteren en gunning) van een werk;
 • het (bege)leiding kunnen geven (begeleiden/coachen) aan bouwspecificatiedeskundigen en bestekschrijvers.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de 19 van de 20  lesdagen (dag 8 is geen contactdag) dient men rekening te houden met een te overzien beperkt aantal uren zelfstudie per les.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentaties van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de leergang uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze leergang streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. De cursisten dienen over een grote mate van zelfstandigheid te beschikken door buiten de les om opdrachten te maken die tijdens de daaropvolgende lessen worden besproken. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten. Het bedienen (practicum) van de "computer" tijdens de lesdagen is niet aan de orde.

Afsluiting

Deelnemers die de leergang tenminste 17 van de 20 lesdagen hebben bijgewoond, regelmatig huiswerk hebben gemaakt, een proactieve rol tijdens de lesdagen hebben getoond en het (her)examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen na afloop het door de BNB erkende diploma Bouwspecificatiedeskundige B&U. Wanneer het examen met een onvoldoende wordt afgesloten volgt een schriftelijk herexamen. Continu zal de cursus worden geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

Tijdens de leergang worden vrijwel alle relevante onderwerpen behandeld. Tijdens de eerste les wordt het inhoudelijke programma, zoals is opgenomen in het leerplan, toegelicht.  

Dag 1

Middag van 13.30 tot 15.10 uur:

Introductie Leergang Bouwspecificatiedeskundige B&U”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Middag van 15.20 tot 17.00 uur:

0-meting”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

 Avond van 18.00 tot 19.40 uur:

Opfrissen: missie en visie BNB, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige; 

Avond van 19.50 tot 21.30 uur:

Actualiteiten in het vakgebied, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekspecificatiedeskundige.

Dag 2

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Nieuwe samenwerkingsverbanden in de bouw (deel 1)”, door ing. arch HBO-AvB J.C. (Joop) van Kuijen;

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Nieuwe samenwerkingsverbanden in de bouw (deel 2)”, door ing. arch HBO-AvB J.C. (Joop) van Kuijen.

Dag 3

 Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

"Europese Verordeningen, Europese Verordening Bouwproducten (CPR)", door ing. H.P. (Harm) Verster, bouwkundig;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

"De pre-contractuele fase", door mr. E.W.J. (Edwin) van Dijk, Bouwrechtadvocaat.

 Dag 4

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Standaardvoorwaarden (werken, diensten en leveringen), verleden, heden en de toekomst”, door prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis (ochtend), voormalig directeur van het Instituut voor Bouwrecht;  

Avond van 18.00 tot 21.30 uur: Standaardvoorwaarden (paritair en niet paraitair) in bouwcontracten”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige.Dag 5

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

“Meer en minderwerk", door mr. W.J.M. (Pim) Herber, bouwrechtjurist;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

"OG (Of Gelijkwaardig)", door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Dag 6

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Garanties in de bouw”, door mr. S. (Serge) Schuurman, bouwrechtadvocaat;

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Verzekeringen in de bouw”, door mr. K.J.T. (Karel) Boersma, bouwrechtadvocaat.

Dag 7

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Aansprakelijkheid in de Bouw", door mr. B.E. (Bettina) Hertstein (middag), bouwrechtjuriste;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

"Directievoering in de B&U-sector", door ing. A.J. (Ton) Roelofs, directeur TRBouwadvies.

Dag 8

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

“Oefening Besteklezen van de Voor het werk geldende voorwaarden", thuiswerkopdracht”, "door" ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

“Oefening Besteklezen van de "Werkbeschrijving", thuiswerkopdracht, "door" ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Dag 9

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Oefening besteklezen, behandeling huiswerk” (deel 1), door  ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;
Avond van 18.00 tot 21.30 uur:  

Oefening besteklezen, behandeling huiswerk” (deel 2), door  ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Dag 10

 Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

 Didactische vaardigheden (deel 1)", door n.t.b;

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

 "Leidinggevende vaardigheden (deel 1)", door Marcus van den Roovaart, psycholoog.

 Dag 11

 Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Introductie UAV-gc 2005”, door mr. D.P. (Pieter) de Vries; juridisch;

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

UAV-gc voor bestekschrijvers”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.  

Dag 12

 Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

"BIM, een andere manier van werken", door Dik SpekkinkSpekkink C&R (Consultancy & Research);

Avond van 18.00 tot 21.30 uur: 

"Systems Engineering", door Martijn Ottenhoff, RoyalHaskoningDHV.

Dag 13

 Middag van 13.30 tot 15.10 uur:

Functioneel en prestatiegericht specificeren”, door ir G.J.M. (Glenn) van Steeg als masterstudent CME op de Technische Universiteit Eindhoven, thans junior Project Manager bij Aiber;

 “Het specificeren van esthetica”, door ir. A.W.J. (Ad) Franssen;  

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Contractbeheersing bij geintegreerde contracten”, door ing. R.G. (Ron) van der Kroef, directievoerder UAV Royal HaskoningDHV.

Dag 14

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

 “De Model Basis Overeenkomst", door mr. W.J.M. (Pim) Herber, bouwrechtjurist of mr. D.P. (Pieter) de Vries, juridisch;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

 "Tools om een vraagspecificatie te maken", door ir. Gijben Hornes, Briefbuilder.

 Dag 15

 Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Het maken van een geintegreerd contract (deel 1)”, door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Het maken van een geintegreerd contract (deel 2), door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Dag 16

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Het maken van een geintegreerd contract (deel 3)”, door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:  

Het maken van een gc contract (deel 4)”, door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Dag 17

 Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Aanbesteden practicum deel 1", door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

 Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

"Aanbesteden practicum deel 2", door PM en ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

 Dag 18

Middag van 13.30 tot 15.10 uur:

Proefexamen”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

 Middag van 15.20 tot 17.00 uur:

 Behandeling proefexamen”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

Design for all, van theorie tot bouwcontract”, door ir. J.W.A. (Jan) van Soeren, adviseur Stichting SILVUR en drs. B.P.L.M. (Berry) den Brinker, directeur Stichting SILVUR.  

Dag 19

Middag van 13.30 tot 17.00 uur:

Didactische vaardigheden (deel 2)", door n.t.b.;

Avond van 18.00 tot 21.30 uur:

"Leidinggevende vaardigheden (deel 2)"door Marcus van den Roovaart, psycholoog.

Dag 20

Middag van 13.30 tot 15.10 uur:

Examen”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

 Middag van 15.20 tot 17.00 uur:

Examen nakijken”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Middag van 15.20 tot 17.00 uur:

BNB promo + aanbieden aspirant lidmaatschap BNB”, door T. (Teus) Schimmel, bestekdeskundige en kostendeskundige, voorzitter BNB;

Avond van 18.00 tot 19.40 uur:

Uitslag bekendmaken en behandeling examen”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige en T. (Teus) Schimmel, bouwspecificatie- bestek- en bouwkostendeskundige, voorzitter BNB;  

Avond van 19.50 tot 21.30 uur:

Diploma uitreiking en groepsfoto”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bestekdeskundige en T. (Teus) Schimmel, bouwspecificatie- bestek- en bouwkostendeskundige, voorzitter BNB.  

Dag 21

Middag van 13.30 tot 15.10 uur:

“Herexamen", door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Middag van 15.20 tot 17.00 uur:

“Herexamen nakijken", door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Avond van 18.00 tot 19.40 uur:

Uitslag bekendmaken en behandeling herexamen”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige;

Avond van 19.50 tot 21.30 uur:

Diploma uitreiking en groepsfoto”, door ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Docenten

De circa 23 docenten die aan de leergang verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de leergang behandelde. De docenten zijn: 

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De leergang duurt (inclusief examen) 20 lesdagen. Per cursusseizoen wordt één groep geformeerd. De groep start medio september, op de woensdagen en eindigt begin juni. De 20 lesdagen zijn over deze periode evenredig verdeeld. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.

Plaats en data

De leergang wordt gehouden te Apeldoorn. De les data zijn: 

 • dag 1,woensdag 15 september 2021 (week 37);
 • dag 2, woensdag 29 september 2021 (week 39);
 • dag 3, woensdag 13 oktober 2021 (week 41);
 • dag 4, woensdag 27 oktober 2021 (week 43);
 • dag 5, woensdag 10 november 2021 (week 45);
 • dag 6, woensdag 24 november 2021 (week 47);
 • dag 7, woensdag 8 december 2021 (week 49);
 • dag 8, woensdag 22 december 2021 (week 51);
 • dag 9, woensdag 5 januari 2022 (week 1);
 • dag 10, woensdag 19 januari 2022 (week 3);
 • dag 11, woensdag 2 februari 2022 (week 5);
 • dag 12, woensdag 16 februari 2022 (week 7);
 • dag 13, woensdag 2 maart 2022 (week 9);
 • dag 14, woensdag 16 maart 2022 (week 11);
 • dag 15, woensdag 30 maart 2022 (week 13);
 • dag 16, woensdag 13 april 2022 (week 15);
 • dag 17, woensdag 27 april 2022 (week 17);
 • dag 18, woensdag  mei 2022 (week 19);
 • dag 19, woensdag  mei 2022 (week 21);
 • dag 20, woensdag  juni 2022 (week 23) examen;
 • dag 21, woensdag  juni 2022 (week 25) herexamen.

Cursuskosten

De kosten voor het integraal afnemen van deze leergang zijn:

 • € 6.500,-- per cursist (prijsstelling 2021), excl. BTW;

Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal, individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding en (her)examengelden. Op de leergang zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

De kosten voor het afnemen als toehoorder van een dagdeel van deze leergang zijn:

 • € 257,-- per cursist (prijsstelling 2021), excl. BTW;

Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank, voorafgaand of aansluitend diner, digitale syllabus, overig studiemateriaal, individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding. Ook hierop zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor de leergang of een dagdeel gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze leergang alsmede de dagdelen voor toehoorders zijn: 

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB). 

 Erkenning

Deze leergang is erkend door de: 

 • Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen  (BNB).

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar.   

 

Opbellen
Info