ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

 'Meer en minderwerk' en 'OG (Of Gelijkwaardig)'

Inleiding

Deze dagcursus is een combinatie van de dagdeelcursussen ‘Meer en minderwerk' en ‘OG (Of Gelijkwaardig)'.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

ochtend

 • inhoudelijk bekend te zijn met meer- en minderwerk in professionele bouwcontracten zoals bestekken en consumenten overeenkomsten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over meer- en minderwerk.
 • middag
 • inhoudelijk bekend te zijn met OG (Of Gelijkwaardig) in professionele bouwcontracten zoals bestekken en consumenten overeenkomsten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over OG (Of Gelijkwaardig).

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les wordt gegeven door twee docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. Deze cursus is er op gericht het geleerde direct in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden behandeld aan de hand van praktijkgevallen. Interactie tussen docent en cursisten is uitgangspunt. Cursisten worden met nadruk uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld eigen problemen en vragen in te brengen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

ochtend

 • meerwerk in titel 12 van boek 7 “Aanneming van werk” uit het Burgerlijk Wetboek;
 • verrekening van meer en minderwerk UAV 2012);
 • bestekswijzigingen (UAV 2012);
 • stelposten (UAV 2012);
 • hoeveelheden (UAV 2012);
 • afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (UAV 2012);
 • meer- en minderwerk in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 • meer- en minderwerk in de UAVgc-2005;
 • meer- en minderwerk in de AVA 2013;
 • tips en trucs.

middag

 • OG in de Europese Richtlijn 2014/24/EU betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • OG bij publieke en private opdrachtgevers;
 • OG in de Aanbestedingswet 2016;
 • OG in het ARW 2016;
 • OG in de UAV 2012, paragraaf 17, lid 5 etc.;
 • OG in het bestek;
 • variant versus alternatief;
 • kostentechnische en juridische aspecten van OG i.c.m. voorgeschreven bouwstoffen, leveranciers etc.;
 • OG in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 • OG in de UAVgc-2005;
 • OG in de AVA 2013;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

 • mr. W.J.M. (Pim) Herber (ochtend), bouwrechtjurist;
 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg (middag), bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Begeleider cursisten

 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 24 februari 2022 (week 8);
 • donderdag 27 mei 2021 (week 21);
 • donderdag 28 oktober 2021 (43).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 479,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd. 

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar


 

 

Opbellen
Info