ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagdeelcursus (ochtend)

'Meer en minderwerk'

Inleiding

Deze dagdeelcursus handelt over Meer en minderwerk; bestekswijzigingen, stelposten, verrekenbare en geschatte hoeveelheden, bijbetaling, schadevergoeding, etc.

Online variant o.a. in verband met COVID-19 

Deze cursus kan ook via Microsoft Teams worden afgenomen in 1 ochtend, in overleg te bepalen, van 8.30-12.00 uur. Docent H.H.M. (Henny) Miltenburg. Cursuskosten € 300,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk bekend te zijn met meer- en minderwerk in professionele bouwcontracten en consumenten overeenkomsten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over meer- en minderwerk.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les wordt gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. Deze cursus is er op gericht het geleerde direct in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden behandeld aan de hand van praktijkgevallen. Interactie tussen docent en cursisten is uitgangspunt. Cursisten worden met nadruk uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld eigen problemen en vragen in te brengen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • meerwerk in titel 12 van boek 7 “Aanneming van werk” uit het Burgerlijk Wetboek;
 • verrekening van meer en minderwerk UAV 2012);
 • bestekswijzigingen (UAV 2012);
 • stelposten (UAV 2012);
 • hoeveelheden (UAV 2012);
 • afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (UAV 2012);
 • meer- en minderwerk in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 • meer en minderwerk in de UAV-gc 2005;
 • meer- en minderwerk in de AVA 2013;
 • tips en trucs.

Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:

 

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een ochtendlesdag duurt van 9.15 tot 12.45 uur met een koffie- en theepauze halverwege. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 24 februari 2022 (ochtend) (week 8);
 • donderdag 27 mei 2021 (ochtend) (week 21);
 • donderdag 28 oktober 2021 (ochtend) (week 43).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 250,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info