ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Meerdaagse cursussen

Contractbeheersing bij UAV-gc contracten

Om bij een geïntegreerd contract, gebaseerd op de UAVgc-2005, te voorkomen dat het opgeleverde werk niet voldoet aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever, kan deze tussentijdse controle uitoefenen op het ontwerp en de realisatie daarvan. Dit is complex daar de vertaling van het verwachtingspatroon van de opdrachtgever bij geïntegreerde contracten bij voorkeur op een zo hoog mogelijk abstractieniveau plaats dient te vinden oftewel zo veel mogelijk “oplossingsvrij”. Pas dan ontstaat er voor de opdrachtnemer enige vrijheid. Na de contractsluiting en zeker in de uitvoeringsfase is in beginsel sprake van passieve betrokkenheid van de opdrachtgever. Onder de UAVgc is in de uitvoeringsfase het uitgangspunt dat de opdrachtnemer zelf de gebreken in het werk constateert en corrigeert. Desalniettemin doet de opdrachtgever er verstandig aan om tussentijds te controleren of het “de goede kant op gaat”. In de UAVgc is hiervoor hoofdstuk 9 KWALITEITSBORGING opgenomen met ondermeer toetsing en acceptatie. Door te toetsen kan de opdrachtgever inzicht verkrijgen over de wijze waarop de opdrachtnemer het werk uitvoert. Accepteren voegt daaraan toe dat de resultaten uitdrukkelijk door de opdrachtgever geaccepteerd moeten worden alvorens de opdrachtnemer zijn werkzaamheden mag vervolgen. Het wat, wanneer en met welke omvang van het toetsen en accepteren dient de opdrachtgever voorafgaand aan de contractvorming aan te geven en niet pas in de uitvoeringsfase. Om vast te kunnen stellen of het resultaat van de opdrachtnemer voldoet aan de eisen van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer een verificatie (laten) opstellen om de acceptatieprocedure voor de opdrachtgever te vereenvoudigen. Dit document dient dan voorafgaand aan het acceptatiemoment aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Daarnaast kan, om de oplevering beter te structureren en te documenteren, gebruik worden gemaakt van een opleveringsprotocol welke door de opdrachtnemer wordt opgesteld en wat door de opdrachtgever dient te worden geaccepteerd.

Om deze taken in de B&U-sector, door of namens de opdrachtgever, goed uit te kunnen oefenen is een gedegen specifieke kennis van o.a. de UAVgc en wet- en regelgeving aangaande aanbesteden en aannemingsovereenkomsten meer dan noodzakelijk.

Om u wegwijs hierin te maken, wordt deze driedaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze cursus raakt u volledig vertrouwd met het hiervoor genoemde. 

Lees meer

Dé (rol van) standaardvoorwaarden (UAV 2012 etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector

Standaardvoorwaarden spelen in de bouw een belangrijke rol. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van standaardvoorwaarden in bouwcontracten, wordt deze  driedaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dagen raakt u inhoudelijk geheel vertrouwd met het fenomeen standaardvoorwaarden in het algemeen en dé (rol van) standaardvoorwaarden (UAV 2012 etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector specifiek.

Lees meer

Opfriscursus STABU-Bestekschrijver

De Opfriscursus STABU-Bestekschrijver is speciaal bedoeld voor de gediplomeerden van de opleiding STABU-Bestekschrijver (STABU en Aspectibius) die graag bijgeschoold wil worden over de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. Door middel van de opfriscursus is het mogelijk om kennis te nemen van o.a. wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan.

Lees meer

Functioneel specificeren in de B&U-sector

Op diverse verzoeken uit de markt, onder meer van bestekschrijvers, organiseert Aspectibus een meerdaagse cursus over het opstellen van de vraagspecificatie bij UAVgc contracten.

Steeds vaker worden door opdrachtgevers in de B&U-sector geïntegreerde contracten gehanteerd. In deze contractvorm wordt een deel of het gehele ontwerp, de realisatie en desgewenst het meerjarig onderhoud in één overeenkomst gebundeld. De UAVgc-2005 zijn hierbij meestal de aangehaalde standaardvoorwaarden. Het opstellen en werken met geïntegreerde contracten op basis van de UAVgc-2005 vergt een geheel andere werkwijze dan bij klassieke contracten. Dit geldt voor opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen.

Technische specificaties (outputspecificaties) maken een wezenlijk onderdeel uit van een bouwcontract. De technische specificaties bij een geïntegreerd contract op basis van de UAVgc-2005 zijn vervat is de zogenaamde vraagspecificatie met bijbehorende annexen. In deze vraagspecificatie worden eisen opgenomen aangaande het product (het werk/voorwerk van de opdracht) en het proces (voortbrengings- en realisatieproces) van het werk. De bijlagen ofwel de annexen maken de vraagspecificatie compleet.

Functioneel specificeren is het vastleggen van de gewenste functionele en prestatie-eisen, waarbij de oplossing niet of zo min mogelijk wordt aangegeven. Dit wordt ook wel het ‘prestatiebeginsel’ genoemd of ‘oplossingsvrije specificeren’. Het maken van een goede eenduidige vraagspecificatie voor een geïntegreerd contract in de B&U-sector is een complexe bezigheid. Zo is niet enkel de functie van belang maar ook het aspect vormgeving. 

Om u wegwijs hierin te maken, wordt deze driedaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze cursus raakt u volledig vertrouwd met het hiervoor genoemde. 

Lees meer

Opbellen
Info