ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

‘Nieuwe samenwerkingsverbanden in de bouw’

Inleiding

De veranderende bouwopgave, de aanbevelingen uit de bouwenquête en het, in vergelijking met de huidige wetgeving, ietwat verouderde aansprakelijkheidsregime van de vigerende standaard contractvoorwaarden (UAV) en rechtspositieregeling (DNR), maken dat de bouw zich moet bezinnen over de toegepaste bouworganisatievormen en samenwerkingsverbanden, kortweg de contractvormen. Om u wegwijs te maken in de verschillende contractvormen in de B&U-sector, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met de gecoördineerde en geïntegreerde contractvormen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • projectleiders en medewerkers van architecten- en ingenieursbureaus;
 • de opdrachtgevende overheden;
 • aannemers- en installatiebedrijven;
 • medewerkers van publieke en private opdrachtgevers;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • te weten wat de nieuwe (geïntegreerde) contractvormen inhouden;
 • de toepassingsmogelijkheden, werkwijze en hoofdlijnen van het projectmanagement van gecoördineerde en geïntegreerde contractvormen te kennen en inzicht te hebben in de aandachtspunten van het contracteren in de vroege fasen van het bouwproces op basis van de Vraagspecificatie en het Prestatie Concept;
 • inzicht te hebben in de hoofdlijnen van het aanbesteden van een geïntegreerd contract.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten. 

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

Uitgaande van de soort opdrachtgever (privaat of publiek), de beroepsmatige status (professioneel of niet-professioneel), de gewenste opdrachtgeversrol (actief of passief) en de projectsituatie, wordt inzicht gegeven in de meest geëigende contractvorm. Daarbij worden de managementaspecten van de verschillende contractvormen, het contracteren per fase en de aandachtspunten bij het contracteren in de vroege fasen van het bouwproces uitgebreid belicht. De STABU Leidraad Contractvormen vormt daarbij de rode draad.

Speciale aandacht wordt besteed aan de vraag of de geïntegreerde contractvormen op basis van de UAV-GC 2005 met bijbehorende Model Basis Overeenkomst het antwoord zijn op de wensen van de opdrachtgever in de veranderende bouwopgave.

 • opdrachtgeven in het bouwproces;
 • soorten contracten en contractvormen;
 • wat is een gecoördineerd en een geïntegreerd contract;
 • de overwegingen bij de keuze van de meest geëigende contractvorm;
 • het aanbesteden van een geïntegreerd contract in de B&U-sector met betrekking tot de selectie van aanbieders;
 • het aanbesteden van een geïntegreerd contract in de B&U-sector met betrekking tot gunning en contractering;
 • contracteren per fase van het bouwproces;
 • managementaspecten van de contractvormen in de B&U-sector;
 • tips en trucs.

Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:

 • ing. arch HBO-AvB J.C. (Joop) van Kuijen, B&U-vertegenwoordiger in de Ontwikkelings- en Klankbordgroep van de UAVgc en lid van de Instituut voor Bouwrecht (IBR) werkgroep voor de Leidraad Aanbesteden van Geïntegreerde Contracten (LavGC). Als voormalig hoofd Kwaliteitszorg was hij, naast de certificering, verantwoordelijk voor de contractvoorwaarden van de Rijksgebouwendienst in het Modelbestek en de ABA en was één van de drie getuige deskundigen die destijds de problemen rond de mislukte aanbesteding van het landelijke pilotproject voor het Prestatie Concept oplosten. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van (Europees) aanbesteden en heeft daarover zeer veel postdoctorale cursussen verzorgd. De STABU Leidraad Contractvormen is van zijn hand.

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 17 februari 2022 (week 7);
 • donderdag 20 mei 2021 (week 20);
 • donderdag 21 oktober 2021 (week 42).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 479,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden  Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info