ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Meerdaagse cursus (ochtend en middag)

‘Opfriscursus 

STABU-Bestekschrijver woning’

Inleiding

De Opfriscursus STABU-Bestekschrijver is speciaal bedoeld voor de gediplomeerden van de opleiding STABU-Bestekschrijver die graag bijgeschoold wil worden over de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. Door middel van de opfriscursus is het mogelijk om kennis te nemen van o.a. wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan.

Doelgroep

De Opfriscursus STABU-Bestekschrijver is bestemd voor de gediplomeerde bestekschrijvers van de opleiding STABU-Bestekschrijver (STABU of Aspectibus).

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van het diploma STABU-Bestekschrijver. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • geïntroduceerd te zijn in de nieuwe contractvormingen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam", "PPS" etc.) in de bouw in het algemeen en in het vakgebied van de bestekschrijver specifiek;
 • inhoudelijk bekend te zijn met de actuele wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestek;
 • vertrouwd te zijn met het aanbestedingsproces;
 • kennis te hebben van pseudo-regelgeving die een relatie tot het bestek heeft;
 • het kunnen beoordelen van een bestekboek;
 • geïntroduceerd te zijn in het specificeren op basis van Europese normen;
 • inzicht te hebben in het verschil tussen vraag- en aanbod(bestek) specifcaties en het opstellen ervan;
 • inzicht te hebben in actuele publicaties waaraan bestekteksten kunnen worden gerelateerd;
 • zich moderne strategieën eigen te hebben gemaakt over het opstellen en beoordelen van een bestekboek;
 • inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt momenteel aanbiedt ten behoeve van het opstellen van bestekteksten;
 • kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.


Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdagen, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • geïntegreerde contractvorming (UAVgc-2005);
 • herziening van de U.A.V. 1989 en UAVTI 1992 in de UAV 2012 in de UAV 2012, 
 • de relatie met bestekssystematieken;
 • aanpassingen in de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA);
 • wijzigingen verzekeringsrecht;
 • wijzigingen in het voormalige GIW, consumentbescherming, ten gevolge van de titel Aanneming van Werk uit het Burgerlijk Wetboek;
 • Wet kwaliteitsborging (WKB);
 • CE-markering versus KOMO;
 • Het Besluit Bodemkwaliteit versus het Bouwstoffenbesluit (BSB);
 • Aanbestedingswet 2016, ARW 2016 en de Gids proportionaliteit;
 • geschillenbeslechting;
 • titel 12 van boek 7, de nieuwe titel "Aanneming van werk" uit het Burgerlijk Wetboek, de (pre)contractuele waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid na de oplevering;
 • nieuwe ontwikkelingen in bestekkenland;
 • actualiteit in pseudo-regelgeving (WoonKeur, Politiekeurmerk etc.);
 • relatie bestekssystematieken met fabrikant/toeleverancier;
 • standaard technische bepalingen zoals de STABU-Standaard 2012;
 • wijzigingen verzekeringsrecht;
 • de grondroerdersregeling (WIUON);
 • wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit;
 • uitvoerige inhoudelijke besteksbeoordeling van door de cursisten aangereikte bestekboek(en);
 • behandeling van het eigen opgestelde specifieke leerdoel;
 • trends;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt twee lesdagen. Een lesdag is verdeeld in twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten. Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • dinsdag 29 maart 2022 + donderdag 31 maart 2021 (week 13).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 854,-- per cursist (prijsstelling 2022), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwsspecificatiedeskundigen (BNB).
 • Erkenning

Deze opleiding is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 


Opbellen
Info