ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

‘STABU bestekken lezen’

***de Nederlandse cursus over het doorgronden van STABU bestekken***

Inleiding

Hoe kunt u bij het lezen van projectbestekken - en met name van de (aanvullende) administratieve bepalingen - onderscheiden waar de risico's en de onduidelijkheden zitten? Waar zitten de voetangels en klemmen in de projectbestekken? Welke onderdelen van het contract vragen speciale aandacht omdat daar grote financiële consequenties uit kunnen voortvloeien? De voor u meest relevante onderdelen die in het STABU bestek voorkomen worden helder toegelicht tijdens de cursus "STABU bestekken lezen".

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • gebruikers (zoals architecten- en ingenieursbureaus en de opdrachtgevende overheid);
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers- en installatiebedrijven;
 • producenten/fabrikanten, leveranciers en importeurs van bouwstoffen zoals bouwmaterialen en artikelen die in STABU bestekken worden voorgeschreven;
 • systeemhuizen die bestekssoftware leveren;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met STABU bestekken.


Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de docent. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • de voetangels en klemmen in projectbestekken te kunnen herkennen;
 • STABU projectbestekken kritisch te kunnen beoordelen op inhoud;
 • kennis te hebben vergaard van die administratieve en technische zaken die grote invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen partijen;
 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU, de bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("klassiek", "geïntegreerd", "bouwteam" etc.)  in de bouw in het algemeen;
 • enig inzicht te hebben in technische normvoorschriften zoals normen, praktijkrichtlijnen, uitvoeringsrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen etc. die aan technische specificaties  worden gerelateerd;
 • in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2019 en de "Voor het werk geldende voorwaarden" zoals de UAV 2012;
 • globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen die een relatie tot het bestek hebben;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestek;
 • inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt aanbiedt ten behoeve van het opstellen/screenen van STABU bestekteksten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over het STABU bestek;
 • inzicht te hebben in het verschil tussen functionele en prestatiespecificaties in een STABU bestek en het lezen ervan;
 • diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het werken met het STABU bestek vereenvoudigen;
 • theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis, een risicoanalyse op te kunnen stellen;
 • vrije tekst in een STABU bestekboek kunnen traceren en duiden;
 • inzicht te hebben in verbanden tussen de STABU-systematiek en de NL/SfB methodiek.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de docent.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud globaal

 • wat is een bestek, wat is een STABU bestek;
 • opzet van de STABU-bestekssystematiek;
 • de beschrijving van het werk, de technische specificaties in de werkbeschrijving;
 • relatie bestek met fabrikant/toeleverancier, of gelijkwaardig;
 • administratieve bepalingen;
 • behandeling paritaire voorwaarden, de UAV 2012;
 • de technische bepalingen;
 • behandeling STABU-Standaard 2019;
 • vrije teksten;
 • praktijkvoorbeelden;
 • tips en trucs.

Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:

 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige, eigenaar Aspectibus, Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector, vice-voorzitter van de BNB, Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen. 

Begeleider cursisten

 • Sandra Hoogkamer, Senior Medewerker Sales bij STABU.


Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij STABU, locatie Horaplantsoen 14 te Ede. De lesdata zijn:

 • dinsdag 5 oktober 2020 (week 40);
 • dinsdag 1 februari 2022 (week 5);
 • dinsdag 4 mei 2021 (week 18).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn  479,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden cursussen STABU" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. 

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de websites van STABU, Aspectibus en de BNB.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • STABU;
 • Aspectibus, Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector;
 • BNB, Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

Meer informatie

Meer informatie over het organisatorische deel van deze cursus is verkrijgbaar via info@ketenstandaard.nl of telefonisch via 088 1500 800. 

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 


Opbellen
Info