ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagdeelcursus (middag)

‘Vennootschaps- en ondernemingsrecht’

Inleiding

In de bouw komt u onopgemerkt dagelijks in aanraking met Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Het vennootschapsrecht is in Nederland opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over de rechtspersonen. Er zijn Vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, VOF etc.) en met rechtspersoonlijkheid (NV, BV, corporatie etc.) Het is voor u dan ook van belang bepaalde zaken te kunnen signaleren, bijvoorbeeld of uw wederpartij bevoegd is de betreffende overeenkomst te sluiten. Om u wegwijs te maken hierin wordt deze cursus georganiseerd. Tijdens deze cursus van een halve dag raakt u volledig vertrouwd met het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • wegwijs te zijn gemaakt in de oude en de huidige wetgeving (o.a. het nieuwe bv-recht);
 • bepaalde zaken te kunnen signaleren, bijvoorbeeld of uw wederpartij bevoegd is de betreffende overeenkomst te sluiten;
 • het verschil kunnen duiden tussen vennootschapsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • privaatrecht en het ondernemingsrecht;
 • de werking van vennootschappen;
 • de rechtsverhoudingen tussen de vennoten;
 • een vennootschap als organisatievorm;
 • het doel van een vennootschap;
 • vennootschap als ondernemingsvorm;
 • vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap: tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap);
 • vennootschap met rechtspersoonlijkheid (vennootschap onder firma (V.O.F.), naamloze vennootschap (NV) etc.);
 • het nieuwe bv-recht (flex-bv);
 • tips en trucs.

Docente

De docente die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van haar specifieke vakgebied. Dagelijks wordt zij geconfronteerd met de onderwerpen die in de cursus worden behandeld. De docente is:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een middaglesdag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met een koffie- en theepauze halverwege. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden in het Businesscenter Prins, locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn O.G. De lesdata zijn:

 • donderdag 10 maart 2022 (middag) (week 10);
 • donderdag 10 juni 2021 (middag) (week 23);
 • donderdag 11 november 2021 (middag) (week 45).

  Cursuskosten

  De kosten voor deze cursus zijn € 250,-- (prijsstelling 2021) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

  Korting

  Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

  Aanmelding

  Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

  Vervolg(cursus) mogelijkheden

  Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

  Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

  Deze cursus is:

  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
  • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen  (BNB).

  Erkenning

  Deze cursus is erkend door:

  • PM.

  Meer informatie

  Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 en 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

  Opbellen
  Info