Aspectibus


Controle bestekboek

***”Vertrouwen is goed, controle is beter.”***


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om een bestekboek, of een onderdeel daarvan, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, inhoudelijk te laten beoordelen. Hierbij kan het gaan om zowel een bestekboek van een bureau-, referentie of moederbestek als om een projectbestek.


Doel

Na de controle van een bestekboek wordt de aanvrager geacht:

 1. de voetangels en klemmen in het bestekboek te kunnen herkennen;
 2. het bestekboek kritisch te kunnen beoordelen op inhoud;
 3. kennis te hebben vergaard van die administratieve en technische zaken die grote invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen partijen;
 4. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw;
 5. enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("klassiek", "innovatie", "bouwteam" etc.) in de bouwsector in het algemeen;
 6. enig inzicht te hebben in technische normvoorschriften als normen, praktijkrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen, CE-markering etc. waaraan bestekteksten kunnen worden gerelateerd;
 7. in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2019 en de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 8. globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen als SWK en Woningborg, die een relatie tot het bestekboek hebben;
 9. enigszins geïntroduceerd te zijn in de internationale en nationale wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestekboek;
 10. inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt aanbiedt ten behoeve van het opstellen/screenen van bestekteksten;
 11. in- en externe communicatie te kunnen voeren over het bestekboek;
 12. inzicht te hebben in het verschil tussen functionele en prestatiespecificaties en het lezen ervan;
 13. diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het werken met het bestekboek vereenvoudigen;
 14. theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis, een risicoanalyse op te kunnen stellen;
 15. vrije tekst in een bestekboek kunnen traceren.


Werkwijze

Na acceptatie van de offerte dient u het onderhavige bestekboek minimaal 1 week voorafgaand aan de doorneem-ochtend te e-mailen naar hmiltenburg@aspectibus in een nader te bepalen opslagformaat. Het bestekboek zal in de dagen voorafgaand aan de doorneem-ochtend door Aspectibus van commentaar worden voorzien. Op de doorneem-ochtend zelf worden deze bevindingen met de aanvrager inhoudelijk doorgenomen. 


Afsluiting

Na afloop van de doorneem-ochtend wordt het exemplaar van het onderhavige bestekboek, met eventuele aanpassingen naar aanleiding van de doorneem-ochtend, aan de aanvrager ter verwerking en dergelijke ter beschikking gesteld.


Programma/inhoud

De volgende drie soorten controles of beoordelingen zijn te onderscheiden:

 1. controle van het administratieve juridische gedeelte van het bestekboek oftewel de ‘VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN’. Deze controle betreft  met name de juridische aspecten van het onderhavige bestekboek. Ook zal een blik worden geworpen op hoofdstuk  ‘BOUWPLAATSVOORZIENINGEN’ en de opmaak van het bestekboek;
 2. controle van het ‘gehele’ bestekboek van een "relatief eenvoudig" project. Dit is een semi integrale controle waarbij eveneens delen van de werkbeschrijving inhoudelijk doch steekproefsgewijs worden meegenomen;
 3. controle van het ‘gehele bestekboek’ waarbij de inschakeling van derden noodzakelijk is. Het betreft hier dikwijls een bestekboek van een complex werk of van grotendeels of enkel installatietechnische inhoud.


Beoordelaar


Groepsgrootte

Bij de doorneem-ochtend mogen in beginsel maximaal 3 personen namens de aanvrager aanwezig zijn.


Duur

De doorneem-ochtend duurt van 9.15 tot 12.00 uur.


Plaats en data

De doorneem-ochtend vindt plaats bij Aspectibus te Apeldoorn. De datum van de doorneem-ochtend is:

 • in overleg met u te bepalen.


Kosten

De kosten voor een controle zijn:

 1. € 540,-- excl. BTW behorende bij controle soort 1;
 2. € 675,-- excl. BTW behorende bij controle soort 2;
 3. € 810,-- excl. BTW behorende bij controle soort 3.

Prijsstelling 2024, excl. BTW. Hier zijn de uitgebreide voorbereiding bij inbegrepen. Op de controle als dienstverlening zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash